Profesionalita
na Vaší straně

 

Exceptio regulam probat
Legis interpretatio legis vim obtinet
Consuetudo est optima legum interpres
Iustitia nemini neganda
Pacta sunt servanda
Ignorantia iuris non excusat

Ceny

Otázka odměny za poskytované právní služby a souvisejících nákladů je s klientem vždy předem podrobně projednána tak, aby měl možnost zvážit, zda předmětné služby využije a v jakém rozsahu.

Výše odměny je stanovována na základě vzájemné dohody, a to s ohledem na charakter a složitost věci, její odbornou a časovou náročnost, míru odpovědnosti advokáta a ekonomické aspekty, jako jsou zejména hodnota předmětu a výše plnění.

Cílem je nalézt pro obě strany akceptovatelné řešení, a to jasnou a přehlednou formou. Uplatňuje se zejména úkonová odměna určená v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, dále odměna časová, odměna paušální (jednorázová nebo opakující se) a odměna podílová (závisející na výsledku sporu), případně pak jejich kombinace.

V rámci sporů je kladen důraz na maximální možný podíl druhé strany při úhradě nákladů právních služeb. U poškozených (zejména obětí dopravních nehod a trestných činů) jsou dané náklady hrazeny převážně přímo odpovídajícím subjektem (pojišťovna, odsouzený).

Kontaktujte nás a bude Vám zpracována zdarma nezávazná finanční nabídka pro konkrétní případ.